Verkeer

 

Schermafbeelding 2016-04-22 om 16.36.19

RIJ VEILIG

Verkeersveiligheid in Buggenhout. Hoog tijd voor een actieplan!

De verkeersveiligheid in Buggenhout blijft een hekel werkpunt. De door- stroom van buiten de gemeente blijft groot en maakt ons Buggenhout er niet aangenamer op. We moeten op onze hoede zijn als we de straat oversteken, zelfs op de plaatsen waar voetgangers voorrang genieten.

Zelfs op voetpaden moeten we opletten waar we lopen om niet aangereden te worden of moeten we acrobatisch werk verrichten om gestationeerde wagens te omzeilen. Ligt de oorzaak daar aan te weinig parkeergelegen- heid? Moet de politie meer werk maken van controles in het centrum?

Slagbomen, snelheid en verkeersregels wor- den te vaak met de voeten getreden. Dit leidt tot frustraties en ongevallen. Er wordt reeds lang gesproken van een verbetering aan de stationsbuurt. Infrabel lijkt momenteel geen vragende partij te zijn voor een vernieuwing van de stopplaats.

Kan Buggenhout geen andere bestemming geven aan het gebouw en alvast beginnen met de heraanleg zodat de parkeerplaatsen groter en het plein aangenamer en veiliger wordt, idealiter met een ondertunneling?

Tijdens de zomermaanden worden bloem- bakken voorzien om het verkeer van de

voetpaden te houden, zoiets moet mogelijk ook in de wintermaanden kunnen met door- levende planten. Zijn alle verkeersborden en situaties wel duidelijk genoeg?

Zelfs op voetpaden moet men opletten waar te lopen om niet aangereden te worden.

We willen niemand met de vinger wijzen, een aangenamere gemeente om ons in te ver- plaatsen, daar werken we samen aan. Indien we daar allen aan meewerken, moet dit zeker mogelijk zijn, weliswaar met de nodige struc- turele aanpassingen.

Hoe is de situatie bij u in de buurt en wat zijn volgens u werkpunten voor een aangenamer Buggenhout? Laat het ons zeker weten, zodat wij hierrond kunnen werken!

Binnenkort komen onze eerste resultaten op de website terecht, maar dat kan natuurlijk enkel met uw input.

 

schermafbeelding-2016-12-16-om-23-29-52

BUGGENHOUT DOOR DE BOCHT!

Verkeersveiligheid moet een prioriteit zijn

Heel wat inwoners voelen zich onveilig door snel rijdende auto’s en vrachtwa- gens in de kleine straten. We moeten de verkeersregels toepassen en defensie- ver rijden, er moet meer oog zijn voor zwakke weggebruikers, niet alleen wanneer we ze kruisen maar we moe- ten ook onze voetpaden en fietspaden vrijmaken, opwaarderen en aanleggen waar er nog geen zijn. Eenrichtings- verkeer moet op onveilige wegen moge- lijk gemaakt worden.

De gemeente moet toezien op het correct toepassen van bestaande verkeersregels en klachten van inwoners serieus nemen. Weg- gebruikers die voor overlast zorgen, moeten daarop aangesproken worden. Controles zijn het middel bij uitstek om hier paal en perk aan te stellen. Dat geldt ook voor het wild parkeren, het rijden over voetpaden, het ne- geren van verkeersborden enz.

We werden ook gewezen op het onjuist gebruik van verkeersborden, de onduide- lijkheid ervan en het tekort aan effectieve borden. Wat dacht u een geel verkeersbord “gevaarlijke bocht” ?

Het centrum moet voor voetgangers toegan- kelijker worden. Het aanpassen van de ver- keerssituatie door een snelheidsverlaging, eenrichtingsverkeer of het breder maken van

de voetpaden? Het mag duidelijk zijn dat volgens de wetgeving nieuwe voetpaden veel breder en toegankelijker dienen te zijn dan ze nu zijn in Buggenhout.

“moeten er eerst kinderen doodgereden worden?”

In reacties wordt er de vraag gesteld of onze beleidsmensen nog bekommerd zijn over de veiligheid en rechtszekerheid: “moeten er eerst kinderen doodgereden worden?”.

De komende maanden gaan we een datum bekend maken, waarop we u willen uitnodi- gen om te komen debatteren over onze ver- keersveiligheid. Laat u horen!